Giáo trình quản trị dự án – TS Nguyễn Quốc Duy

Kiến trúc & Xây dựng – Xây nhà Đà Nẵng

ebook xay nha da nang

Giáo trình quản trị dự án được biên soạn bởi tiến sỹ Nguyễn quốc Duy. Xin chia sẻ cùng quý bạn đọc. Xem link tải phía cuối bài.

CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Chuyên đề
QUẢN TRỊ DỰ ÁN

(Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dữỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Biên soạn: TS. Nguyễn Quốc Duy

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ……………………………………………………..2
1.1 Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………………………………2
1.2 Khái niệm và đặc điểm của dự án………………………………………………………………………………3
1.3 Quản trị dự án …………………………………………………………………………………………………………….4
1.4 Chu kỳ sống dự án ……………………………………………………………………………………………………..5
1.5 Nhà quản trị dự án………………………………………………………………………………………….6
1.6 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự thành công của dự án …………………………….8
1.7 Những tài nguyên của công ty có thể huy động cho quản trị dự án…………………………..9
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ………………………………………………………12
2.1 Giới thiệu …………………………………………………………………………………………………………………12
2.2 Sự cần thiết của hệ thống quản lý danh mục dự án ………………………………………………….12
2.3 Phân loại dự án …………………………………………………………………………………………………………15
2.4 Tiêu chuẩn lựa chọn dự án ……………………………………………………………………………………….17
2.5 Triển khai hệ thống quản lý danh mục dự án trong doanh nghiệp…………………………..21
CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TỔNG THỂ DỰ ÁN ……………………………………………………………….25
3.1 Quản lý tổng thể dự án ……………………………………………………………………………………………..25
3.2 Phát triển văn kiện dự án………………………………………………………………………………26
3.3 Phát triển kế hoạch quản lý dự án…………………………………………………………………………….26
3.4 Chỉ đạo và quản lý thực hiện dự án ………………………………………………………………………….28
3.5 Theo dõi và giám sát các hoạt động dự án ……………………………………………………………….28
3.6 Quản lý sự thay đổi dự án…………………………………………………………………………………………29
3.7 Kết thúc dự án…………………………………………………………………………………………………………..30
CHƯƠNG 4: CƠ CẤU TỔ CHỨC DỰ ÁN…………………………………………………………………….35
4.1 Giới thiệu ………………………………………………………………………………………………………………….35
4.2 Các mô hình tổ chức dự án cơ bản ………………………………………………………………………….35
4.3 Cơ cấu dự án chức năng (cơ cấu tổ chức dự án kiêm nhiệm) ………………………………….36
4.4 Cơ cấu dự án chuyên trách ……………………………………………………………………………………….37
4.5 Cơ cấu tổ chức dự án dạng ma trận ………………………………………………………………………….41
4.6 Cơ cấu tổ chức dự án mạng lưới hoặc cơ cấu ảo ……………………………………………………..46
4.7 Lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án phù hợp…………………………………………………………………..48
4.8 Ma trận trách nhiệm………………………………………………………………………………………………….51
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN …………………………………………………………………..54
5.1 Giới thiệu ………………………………………………………………………………………………………………….54
5.2 Quản lý phạm vi dự án ……………………………………………………………………………………………..55
5.3 Thu thập yêu cầu ………………………………………………………………………………………………………55
5.4 Xác định phạm vi ……………………………………………………………………………………………………..57
5.5 Cấu trúc chia nhỏ công việc (WBS)…………………………………………………………………………59
5.6 Xác nhận phạm vi……………………………………………………………………………………………………..68
5.7 Kiểm soát phạm vi ……………………………………………………………………………………………………71
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ……………………………………………………………………72
6.1 Quản lý tiến độ dự án ……………………………………………………………………………………………….72
6.2 Xác định trình tự thực hiện các công việc………………………………………………………………..73
6.3 Ước tính các nguồn lực và thời gian thực hiện hoạt động. ………………………………………76
6.4 Phát triển tiến độ dự án ……………………………………………………………………………………………78
6.4.1 Sơ đồ mạng dự án (phương pháp đường găng)………………………………………………………..79
6.4.2 Điều độ nguồn lực (resource leveling)……………………………………………………………………..85
6.4.3 Phân tích kịch bản ………………………………………………………………………………………..87
6.4.4 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ………………………………………………………………..87
6.5 Kiểm soát tiến độ………………………………………………………………………………………………………89
6.5.1 Theo dõi tiến độ thực hiện của dự án ……………………………………………………………………….90
6.5.2 Phân tích tiến độ thực hiện……………………………………………………………………………………….91
CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN……………………………………………………………………..96
7.1 Quản lý chi phí dự án ……………………………………………………………………………………………….96
7.2 Ước tính chi phí………………………………………………………………………………………………………..97
7.3 Lập kế hoạch ngân sách dự án………………………………………………………………………………….99
7.4 Kiểm soát chi phí…………………………………………………………………………………………………….101
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………………….107

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1 : Chu kỳ sống dự án …………………………………………………………………………………6
Sơ đồ 2.1 : Ma trận sàng lọc dự án …………………………………………………………………………20
Sơ đồ 2.2 : Quá trình sàng lọc dự án ……………………………………………………………………….23
Sơ đồ 4.1 Cơ cấu tổ chức dự án chức năng …………………………………………………………..39
Sơ đồ 4.2 : Cơ cấu dự án chuyên trách ……………………………………………………………………40
Sơ đồ 4.3 : Cơ cấu tổ chức dự án dạng ma trận ……………………………………………………….42
Sơ đồ 4.4: Cơ cấu tổ chức dự án mạng lưới sản xuất xe đạp địa hình …………………………47
Sơ đồ 4.5: Ma trận trách nhiệm của dự án nghiên cứu thị trường ………………………………52
Sơ đồ 4.6: Ma trận trách nhiệm cho dự án phát triển dây chuyền lắp ráp ……………………53
Sơ đồ 5.1: Cấu trúc chia nhỏ công việc ………………………………………………………………….60
Sơ đồ 5.2: Cấu trúc chia nhỏ công việc ………………………………………………………………….64
Sơ đồ 5.3: Kết hợp WBS với cơ cấu tổ chức của công ty OBS ………………………………….66
Sơ đồ 5.4: Tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp …………………………………………………….70
Sơ đồ 6.1 Trình tự lô gíc thực hiện các công việc 75
Sơ đồ 6.2: Ví dụ về sơ đồ mạng dự án cho dự án của Trung tâm kinh doanh Koll,
Phòng thiết kế kỹ thuật …………………………………………………………………………84
Sơ đồ 6.3: Sơ đồ mạng của dự án Air Control. ………………………………………………………..85
Sơ đồ 6.4: Phân tích kịch bản tiến độ thực hiện dự án ……………………………………………..90
Sơ đồ 6.5: Biểu đồ kiểm soát tiến độ ……………………………………………………………………..93
BẢNG BIỂU
Bảng 4.1 : Sự phân chia trách nhiệm giữa nhà quản lý dự án và trưởng các phòng
ban chức năng ……………………………………………………………………………………..43
Bảng 5.1: Phân loại thông tin theo cấu trúc chia nhỏ công việc (WBS) …………………….65
Bảng 5.2: Phân loại thông tin theo cơ cấu tổ chức công ty (OBS) …………………………….67
Bảng 6.1. Thông tin về sơ đồ mạng ………………………………………………………………………79
Bảng 7.1 Thời gian và chi phí thực hiện các hoạt động dự án ……………………………….100
Bảng 7.2 Kế hoạch ngân sách dự án (các hoạt động của dự án được thực hiện sớm) ………… 101
Biểu đồ 6.1: Biểu đồ Gantt theo dõi tiến độ thực hiện ………………………………………………..92

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Mục tiêu
Sau khi kết thúc chương này, học viên có thể:
 Định nghĩa được dự án và phân biệt được dự án với các hoạt động thường ngày diễn ra trong công ty
 Định nghĩa được quản trị dự án
 Xác định được các giai đoạn của chu kỳ sống dự án và hiểu được nội dung công việc của quản trị dự án trong mỗi giai đoạn của chu kỳ sống dự án
 Hiểu được vai trò và phẩm chất của nhà quản trị dự án
 Hiểu và xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án
 Hiểu và xác định được các nguồn tài nguyên của công ty có thể được huy động cho quản lý dự án
1.1 Giới thiệu
Trong quá trình hoạt động vào thời điểm này hay thời điểm khác, doanh nghiệp luôn phải tiến hành những hoạt động nhằm mở rộng quy mô và tăng cường năng lực cạnh tranh. Thừa hưởng bí quyết kinh doanh từ những sáng lập viên và lợi thế ban đầu về tính độc đáo của các sản phẩm/dịch vụ của công ty phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng mà sản phẩm của công ty dần dần được thị trường chấp nhận rộng rãi. Nhu cầu về sản phẩm ngày càng tăng cao dẫn đến việc doanh nghiệp cần phải xây thêm nhà máy mới để tăng công suất, mở thêm chi nhánh để mở rộng phạm vi hoạt động. Khi nhu cầu thị trường đối với sản phẩm tăng cao sẽ thu hút các nhà sản xuất khác sao chép sản phẩm của công ty và cũng tham gia vào cung cấp sản phẩm/dịch vụ tương tự. Khi số lượng nhà cung cấp tăng lên, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và họ đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn về các tính năng hoạt động cũng như chất lượng sản phẩm cho nên công ty phải thường xuyên có những cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng, mầu sắc và các tính năng hoạt động trong các sản phẩm cung cấp ra thị trường nhằm duy trì khả năng cạnh tranh. Những cải tiến này thường đòi hỏi đầu tư chiều sâu nhất định trong thiết kế sản phẩm, và cải tiến trong quy trình công nghệ sản xuất.
Khi quá trình sản xuất ngày càng trở nên phức tạp, quy mô ngày càng mở rộng, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, công ty cần phải tiến hành nâng cấp và chuyển đổi hệ thống quản lý cũ dựa trên việc thu thập, sử lý và lưu trữ số liệu ghi chép trên sổ sách sang hệ thống quản lý mới tiên tiến hơn dựa trên các thành tựu trong công nghệ thông tin và tin học hoá, và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lưọng. Thêm nữa, công ty còn phải thường xuyên tổ chức các sự kiện và tham gia các hội chợ triển lãm nhằm quảng bá hình ảnh và khuyếch trương thương hiệu.

Tải về giáo trình quản trị dự án:

Ghi  chú:  Để tải file bạn vui lòng click vào ô “I’m not a robot” sau đó bấm chọn continue nhé. Tiếp theo bạn bấm vào “get link” để tải file.

Về tác giả

Tôi là Kiên Nguyễn - Admin và là người đứng sau của website Xây nhà Đà Nẵng. Tôi là một kỹ sư xây dựng với trên 7 năm kinh nghiệm. Đã trải qua nhiều công trình lớn và nhỏ trong cả nước và ở nhiều vị trí khác nhau. Rất mong cùng với đội ngũ Xây nhà Đà Nẵng, chúng tôi có thể góp một phần công sức của mình kiến tạo nên những giá trị tốt nhất cho không gian sống của gia đình Việt. Đồng thời đây cũng là nơi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu trong quá trình học tập, công tác cho các anh em kỹ sư, kiến trúc sư và cả các bạn sinh viên trong ngành xây dựng. Rất mong nhận được sự ủng hộ & đóng góp ý kiến của mọi người. Thay mặt đội ngũ Xây nhà Đà Nẵng - xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc , khách hàng & đồng nghiệp.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *